Якщо в країні введуть надзвичайний стан

Ніхто не очікував подібного розвитку подій.
І є ще надія, що політики одумаються. Але якщо влада і протестуючі не захочуть піти назустріч одне одному, а в країні буде введено надзвичайний стан, туркомпаніям, як і всім іншим, доведеться пристосовуватися. 

Що належить зробити всім гравцям турринку в цьому випадку. Детальна інструкція від юридичної компанії Jurimex.
 

Дії, які необхідно зробити у випадку введення надзвичайного стану.

Оскільки надзвичайний стан є форс-мажорною обставиною, то необхідно проаналізувати положення договорів з контрагентами, що стосуються форс-мажору та вжити заходи, що ними обумовлені;

 

У термін, передбачений договорами, в письмовій формі попередити контрагентів про введення надзвичайного стану та в письмовій формі повідомити, що їм буде надана довідка Торгово-промислової палати. З метою підтвердження періоду дії форс-мажорних обставин у цьому документі зазначаються дати настання і закінчення дії непереборної сили. Необхідно враховувати, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення чи/або несвоєчасне надання довідки, позбавляє потерпілу Сторону права посилатися на вказані обставини як на підставу звільнення від відповідальності у вигляді штрафу та пені за невиконання зобов’язань.

 

Взяти довідку Торгово-промислової палати України про введення надзвичайного стану та надати контрагентам у встановлений договорами строк (якщо договором визначено, що підтвердити такі обставини може лише ТПП України, то у випадку судового спору суд не прийме довідки інших органів як доказ існування таких обставин).

 

У випадку, якщо введення надзвичайного стану спричинило перевищення строків повернення валютної виручки, що встановлені ст.ст.1,2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин. Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору (ст.6 названого закону).

 

Необхідно враховувати, що:

 

Правовий режим надзвичайного стану вводиться указом Президента України, в якому, зокрема, визначається перелік і  межі  надзвичайних заходів,  вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина,  які  тимчасово обмежуються  у  зв'язку  з введенням надзвичайного стану,  а також перелік тимчасових обмежень прав і  законних  інтересів  юридичнихосіб із зазначенням строку дії цих обмежень; межі території, на якій вводиться надзвичайний стан (ст. 6 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» - далі «Закон»).

 

Так, указом можуть бути введені наступні заходи правового режиму надзвичайного стану (ст. 16 Закону):

 

1) встановлення особливого режиму в'їзду і  виїзду,  а  також  обмеження   свободи   пересування   по   території,  де  вводиться надзвичайний стан;

2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

3) посилення охорони громадського  порядку  та  об'єктів,  що  забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

4) заборона   проведення   масових   заходів,  крім  заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

5) заборона страйків;

6) примусове  відчуження  або  вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

 

Законом (ст.18) також обумовлені додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв’язку з масовими порушеннями громадського порядку:

 

1) запровадження  комендантської  години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях  без  спеціально  виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);

2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду,  огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;

3) заборона  призовникам  і  військовозобов'язаним  змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату;

4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих  хімічних  речовин,  а  також  алкогольних  напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;

5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і  холодної  зброї  та  боєприпасів,  а  у підприємств,  установ і організацій -  також  навчальної  військової  техніки,  вибухових, радіоактивних   речовин  і  матеріалів,  отруйних  і  сильнодіючих хімічних речовин;

6) заборона  виготовлення  і   розповсюдження   інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

7) регулювання   роботи   цивільних  теле-  та  радіоцентрів, заборона  роботи   аматорських   радіопередавальних   засобів   та радіовипромінювальних    пристроїв   особистого   і   колективногокористування;

8) особливі  правила  користування   зв'язком   та   передачі інформації через комп'ютерні мережі;

9) порушення  у порядку,  визначеному Конституцією і законами України,  питання  про  заборону  діяльності  політичних   партій, громадських   організацій  в  інтересах  національної  безпеки  тагромадського порядку,  охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

 

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. У разі  необхідності  надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України,  але не більш як на 30 діб. Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути  скасований Указом Президента України раніше строку,  на який він вводився,  в разі усунення обставин, що обумовили необхідність його введення.  (ст.7-8 Закону).

 

25.09.2013

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS


Телеграмм