Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Документ 224-2015-п, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2015
   

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2015 р. № 224
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 224

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. У пункті 1:

1) в абзаці третьому після слів “державну промислову політику” доповнити словами “, державну інвестиційну політику”, а після слів “державно-приватного партнерства” - словами “, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)”;

2) абзаци четвертий і п’ятий викласти у такій редакції:

“формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності;

формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.”.

2. У пункті 3:

1) підпункт 1 після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“державної інвестиційної політики, в тому числі з управління національними проектами;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим;

2) абзаци другий, п’ятий, восьмий підпункту 2 виключити;

3) у підпункті 3:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“державної політики у сфері захисту прав споживачів;

державної політики з контролю за цінами.”.

3. У пункті 4:

1) підпункт 30 викласти у такій редакції:

“30) утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом “єдиного вікна” (далі - регіональні центри);”;

2) доповнити пункт підпунктами 30-1-30-19 такого змісту:

“30-1) затверджує положення про регіональні центри та здійснює методологічне забезпечення їх діяльності;

30-2) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників регіональних центрів;

30-3) визначає форму оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту за принципом “єдиного вікна”;

30-4) затверджує форми звернення суб’єкта інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект за принципом "єдиного вікна";

30-5) веде Реєстр індустріальних парків;

30-6) приймає рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;

30-7) затверджує форму типового договору про створення та функціонування індустріального парку;

30-8) звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парків;

30-9) забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;

30-10) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків;

30-11) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній;

30-12) інформує ДФС та відповідні місцеві держадміністрації про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України“Про індустріальні парки”;

30-13) веде Державний реєстр національних проектів;

30-14) встановлює форму складання і ведення Державного реєстру національних проектів;

30-15) забезпечує включення національного проекту та його складових до Державного реєстру національних проектів;

30-16) встановлює форму реєстраційної картки національного проекту та/або його складової;

30-17) проводить координацію, моніторинг та оцінку реалізації національних проектів;

30-18) за результатами моніторингу та оцінки реалізації національного проекту подає до Кабінету Міністрів України відповідний щоквартальний звіт та оприлюднює його на веб-сайті Мінекономрозвитку;

30-19) здійснює заходи, у тому числі міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу;”;

3) підпункт 33 виключити;

4) доповнити пункт підпунктами 230-1-230-16 такого змісту:

“230-1) забезпечує розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;

230-2) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

230-3) визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

230-4) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

230-5) встановлює порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

230-6) бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

230-7) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

230-8) встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначених для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури;

230-9) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури;

230-10) вживає заходів до підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі заходів, пов’язаних з інтеграцією національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;

230-11) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

230-12) у межах повноважень, передбачених законом, розробляє, укладає і виконує міжнародні договори у сфері туристичної діяльності, представляє країну у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;

230-13) вживає заходів до розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

230-14) сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань, що здійснюють діяльність у сфері туризму;

230-15) надає суб’єктам туристичної діяльності методичну, консультаційну та іншу допомогу;

230-16) поширює соціальну рекламу у сфері туризму;”.

4. Пункт 5 доповнити підпунктом 9 такого змісту:

“9) забезпечує стійке функціонування системи управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації.”.Телеграмм